OBEZNÁMENÍ RODIČŮ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská školka: 21. mateřská škola Plzeň příspěvková organizace,
se sídlem Na Celchu 711/33, 326 00 Plzeň,
IČ: 70941068
zastoupená paní ředitelkou Bc. Eliškou Weberovou Dis. (dále jen „“) informuje rodiče a další oprávněné osoby, v souladu s Nařízením EU č. 679/2016 o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a jejich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje MŠ zpracovává a pro jaký účel
1. jméno a příjmení dítěte, kontaktní údaje včetně trvalé a kontaktní adresy, datum narození, rodné číslo, občanství
2. informace o zákonných zástupcích dítěte (jméno a příjmení zákonných zástupců, datum narození, kontaktní a trvalá adresa, telefon, Email, informace o zaměstnavateli, informaci o mateřské/rodičovské dovolené a věku dalšího dítěte)
3. platební údaje (informace o inkasu, číslo účtu)
4. Informacemi o dalších osobách oprávněnými jednat za dítě, popřípadě ho vyzvedávat z MŠ (jméno, telefon, kontaktní adresa)
5. rozhodnutí soudu, orgánu veřejné zprávy, které potvrzuje žádost zákonných zástupců anebo stanovuje omezení týkající se dítěte.
Účelem zpracování je naplnění požadavků stanovených právních řádem České republiky, zejména zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení.

MŠ dále zpracovává zvláštní kategorii osobních údajů, zdravotní údaje týkající se zdravotního stavu dítěte, nezbytné informace o rodinné anamnéze, zdravotní pojišťovna, alergie, posudky speciálních poraden, závěry z lékařských zpráv, hodnocení dětí (informace o schopnostech, vývoji a dovednostech dětí, doporučení logopedické poradny), informace o úrazech.
Účelem je zajištění správné zdravotní pomoci, výuky a odborného vedení dítěte v souladu se zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

MŠ sdílí osobní údaje dětí a dalších osob pouze v nezbytných případech, pokud je možné tak údaje anonymizuje.

Identifikovatelné osobní údaje jsou předávány především těmto subjektům:
1. soudy a orgány veřejné moci dle písemného vyžádání;
2. Speciálně-pedagogická a Psychologicko-pedagogická poradna, Krajský úřad Plzeňského kraje a jiné úřady za účelem zajištění pomocných pomůcek, asistenta;
3. škola, v případě úspěšného zápisu dítěte;
4. dodavatelé služeb zajišťujících kroužky či jiné služby (plavání, angličtina, logopedie, ubytování pro školku v přírodě apod.)
5. jiné třetí strany na základě odůvodněné písemné žádosti.

MŠ přijala veškerá organizační a technická opatření, aby zamezila neoprávněnému přístupu k výše zmíněným osobním údajům, zejména omezený fyzický přístup, zabezpečenou počítačovou síť, používání zabezpečeného přístupu k výpočetní technice, kdy jsou přístupy známy pouze zaměstnancům MŠ, pro zpracování je využit software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií, vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné prostředky vždy v závislosti na konkrétních datech. Specifická opatření MŠ sdělí na vyžádání.

MŠ jmenovala pověřence, který je odpovědný za dohled nad dodržováním osobních údajů MŠ a jímž je:
Mgr. Martin Chval, s adresou podnikání Alej Svobody 37, 32300 Plzeň, Email: chval@poradce-gdpr.cz

MŠ zpracovává výše uvedené osobní údaje po nezbytně nutnou dobu v souladu s právním pořádkem České republiky, zejména se zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Po uplynutí lhůty, po kterou je MŠ zavázána zpracovávat osobní údaje dětí, zákonných zástupců a další osob, jsou dokumenty a elektronické záznamy skartovány či bez možnosti obnovení smazány. Specifická lhůty MŠ sdělí na vyžádání.

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit jakékoliv změny, týkající se výše uvedených osobních údajů bez zbytečného odkladu.
Dále zákonní zástupci mají právo na informace:
– informaci o pověřenci pro ochranu osobních údajů;
– účelu zpracování osobních údajů a právního základu pro zpracování;
– oprávněných zájmech školky pro zpracování;
– příjemcích, resp. kategoriích příjemců osobních údajů;
– přeshraničním přenosu, pokud je to relevantní.

Žádost musí být podána písemně k rukám ředitelky školky, která ve lhůtě 30, u komplikovaných žádostí, ve lhůtě 60 kalendářních dnů vyhoví. V případě neopodstatněné, neoprávněné žádosti ředitelka může žádost zcela nebo zčásti odmítnout. Zákonný zástupce má právo na opravu, právo na výmaz, omezení zpracování a na přenos osobních údajů na elektronickém nosiči. Veškeré žádosti musí být podány písemně k rukám ředitelky školky, která ve lhůtě 30, u komplikovaných žádostí, ve lhůtě 60 kalendářních dnů vyhoví. V případě neopodstatněné, neoprávněné žádosti ředitelka může žádost zcela nebo zčásti odmítnout.
Následně zákonný zástupce osoba může podat stížnost k pověřenci, popřípadě k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel: +420 234 665 111, fax: +420 234 665 444, https://www.uoou.cz, E-mail: posta@uoou.cz.

V Plzni 1. 9. 2021