Motto:

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!
Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí!
Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!“

Jan Čarek – Ráj domova

Sluníčko nás doprovází všemi čtyřmi ročními obdobími. Postupně nám otevírá podzimní, zimní, jarní i letní tajemná dvířka a my společně s ním objevujeme různé odlišnosti, svět plný barev, lidí, rostlin, zvířat, hraček i věcí. Radujeme se z nich a chceme vše co nejlépe a nejintenzivněji prožít.

My jej na oplátku seznamujeme s tím, co znamená být kamarád a jak se k sobě slušně chovat. Pokud se chováme k sobě dobře, pak se sluníčko usmívá, pěkně nám svítí na cestu a zahřeje nás na duši.

Třídní vzdělávací program “Sluníčkoví kamarádi” je sestaven pro 5 – 7 leté děti.

Naše záměry:

 • nenásilně začlenit děti do kolektivu, vytvořit sjednocenou skupinu
 • uplatňovat základní společenské návyky, dodržovat společně vytvořená pravidla třídy, respektovat druhé, spolupracovat, vzájemně si pomáhat, navazovat dětská přátelství
 • zlepšovat u dětí sebeobsluhu a osobní samostatnost
 • podporovat děti ve schopnosti řešení problémů
 • zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zaměřit se na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností a přípravu dětí na vstup do ZŠ
 • práce s interaktivní tabulí – skvělý doplněk výchovy a vzdělávání v předškolním zařízení, pokud je (jako vše) využívána ve vhodné míře pro danou věkovou kategorii dětí
 • rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat souvislé vyjadřování, výslovnost, jazykové rozcvičky, převypravování příběhu, děje, dokončování příběhu, vypravování zážitků, vyjadřování představ …
 • prohlubovat spolupráci s 20. ZŠ a ZŠ Božkov
 • prohlubovat spolupráci se ZUŠ Chválenická – Srdíčkové zpívání, veřejné vystoupení dětí, výchovný koncert pro mateřské školy
 • podporovat polytechnické vzdělávání
 • podporovat environmentální výchovu a zdravý životní styl

O Vaše děti se budou starat:

pí učitelka Bc. Jitka Weberová
pí učitelka Kateřina Kašpírková
pí asistentka Renáta Huclová


Přehled plánovaných akcí pro školní rok 2023/24

Celoroční akce:

Od 12. 9. bude každé úterý ve školce probíhat Srdíčkové zpívání.
Od 13. 9. budeme každou středu jezdit na plavecký výcvik.
Od 22. 9. budeme každý pátek jezdit do tělocvičny v Hradišti.


Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se v naší škole uskutečňuje formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Pro školní rok 2023/ 2024 je stanovena doba od 8:30 – 12:30 hod.

Více informací zde.


Distanční vzdělávání

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.