21. mateřská škola

3.třída "U šikovných sluníček"

 

„Motto"

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí! Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!“

                                                                                                          Jan Čarek - Ráj domova

 Sluníčko nás doprovází všemi čtyřmi ročními obdobími.

Postupně nám otevírá podzimní, zimní, jarní i letní tajemná dvířka a my společně s ním objevujeme různé odlišnosti, svět plný barev, lidí, rostlin, zvířat, hraček i věcí. Radujeme se z nich a chceme vše co nejlépe a nejintenzivněji prožít.

 My jej na oplátku seznamujeme s tím, co znamená být kamarád a jak se k sobě slušně chovat. Pokud se chováme k sobě dobře, pak se sluníčko usmívá, pěkně nám svítí na cestu a zahřeje nás na duši.

 

Třídní vzdělávací program "Sluníčkoví kamarádi" je sestaven pro 4 - 7 leté děti

Naše záměry:

- nenásilně začlenit děti do kolektivu, vytvořit sjednocenou skupinu

- uplatňovat základní společenské návyky, dodržovat společně vytvořená pravidla třídy,  

  respektovat   druhé, spolupracovat, vzájemně si pomáhat, navazovat dětská přátelství

- zlepšovat u dětí sebeobsluhu a osobní samostatnost

- podporovat děti ve schopnosti řešení problémů

- zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zaměřit se

  na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností a  přípravu dětí na vstup do ZŠ

- práce s interaktivní tabulí - skvělý doplněk výchovy a vzdělávání v předškolním zařízení,

  pokud

  je (jako vše) využívána ve vhodné míře pro danou věkovou kategorii dětí

- rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat souvislé vyjadřování, výslovnost, jazykové   

  rozcvičky, převypravování příběhu, děje, dokončování příběhu, vypravování zážitků,

  vyjadřování představ …

- prohlubovat spolupráci s 20. ZŠ a ZŠ Božkov

- prohlubovat spolupráci se ZUŠ Chválenická - Srdíčkové zpívání, veřejné vystoupení dětí,

  výchovný koncert pro mateřské školy

podporovat polytechnické vzdělávání  - jedná se například o rozvoj matematických dovedností, hry s  materiálem a techniky zpracování materiálů, seznamování s řemesly, používání jednoduchých pracovních nástrojů, konstruktivní hry se stavebnicemi a technickými kreativními hračkami. Děti se také hravou formou seznamují s různými poznatky v oblasti přírodních věd pomocí běžných činností, jevů a předmětů, které nás obklopují. Polytechnická výchova poskytuje dětem  možnost seberealizace a pocit, že něco zvládly a dokázaly.  Přispívá k orientaci a porozumění v technickém světě, k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i v pracovním životě.                       

 - podporovat environmentální výchovu – rozvíjet ekologické cítění tak, aby si děti uvědomily, že vše co dělají, ovlivňuje život nejen jejich, ale také život všech okolo - lidí, zvířat nebo rostlin. Záměrem je  maximálně využívat okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody, poznávat zákonitosti přírody a její  krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem a objevovat vlastní možnosti, jak přírodě pomoci - recyklovat

podporovat zdravý životní styl - předplavecký výcvik,  turistické vycházky, solná jeskyně,  screeningové vyšetření a měření zraku u předškolních dětí  - "Lví očko", spolupráce s dentální hygienistkou v oblasti prevence vzniku zubního kazu, zapojení dětí do sportovních soutěží - "Habrováček",  do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, do programu "Pohyb 1P"

Webdesign SITMP